یکشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۳۹۹

سیر مطالعاتی تاریخ تحلیلی صدر اسلام - جلسه اول - گفتمان علمی فرهنگی دانشگاه گلپایگان