جمعه, ۱۷ مرداد , ۱۳۹۹

- گفتمان علمی فرهنگی دانشگاه گلپایگان