چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹

- گفتمان علمی فرهنگی دانشگاه گلپایگان