پنج شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۹

support، نویسنده در گفتمان علمی فرهنگی دانشگاه گلپایگان