سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹

support2، نویسنده در گفتمان علمی فرهنگی دانشگاه گلپایگان