سه شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۰

support2، نویسنده در گفتمان علمی فرهنگی دانشگاه گلپایگان